web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2018

Dato Kl. Stad Møterom
06.03.2018 13.00 Ørsta rådhus Hjørundfjord 
03.05.2018 13.00 Ørsta rådhus Avlyst 
31.05.2018 13.00 Ørsta rådhus Hjørundfjord 
04.09.2018 13.00 Ørsta rådhus Hjørundfjord 
15.10.2018 13.00 Ørsta rådhus Hjørundfjord 
26.11.2018 13.00 Ørsta rådhus Hjørundfjord 

Saksdokument og protokollar

Møte 03-18 - 04.09.2018

Innkalling og sakliste

Sak 21/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 22/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 23/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 24/18 Meldingar 

Sak 25/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidleg innsats

Sak 26/18 Uttale i høve kommunereforma - Sakshandsaming

Sak 27/18 Miljøretta helsevern - Tilsyn ved skulane i Ørsta

Sak 28/18 Budsjett for kontrollutvalet 2019

Sak 29/18 Byggerekneskap Ørstaheimen dagsenter

Protokoll

 

Møte 02-18 - 31.05.2018

Innkalling og sakliste

Sak 11/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 12/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 14/18 Meldingar

Sak 15/18 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2017

Sak 16/18 Kommunerekneskapen med årsmelding 2017

                Rekneskap

                Årsmelding del 1

                Årsmelding del 2

Sak 17/18 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 18/18 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - Vatn og avløp

Sak 19/18 Privat flytebrygge i Litleøya ved Sæbø

Sak 20/18 Ymse - Teken opp i møtet

Protokoll

 

Møte 01-18 - 06.03.2018

Innkalling og sakliste

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/18 Gjennomgang møteprotokollar 2017

Sak 04/18 Gjennomgang møteprotokollar 2018

Sak 05/18 Årsmelding for kontrollutvalet 2017

Sak 06/18 Møteplan for kontrollutvalet 2018

Sak 07/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tidleg innsats

                Forvaltningsrevisjonsrapport - Tidleg innsats (rapporten)

Sak 08/18 Kontrollrapport - Årsrapport for 2017 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 09/18 Klagesak etter forureiningslova - Kommunal sakshandsaming 

Sak 10/18 Privat brygge i Litleøya ved Sæbø

Møteprotokoll 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257